متعادل سازی انواع فرم لب

آموزش گریم

متعادل سازی انواع فرم لب

آموزش گریم

متعادل سازی انواع فرم لب

متعادل سازی لب مناسب با فرم چهره و آرایش آن

لب ایده آل

از فون زمینه مقداری روی لب زده و از آن جا که لب نرمال است هر نوع آرایش دلخواهی را می توان انجام داد. روی خط لب اصلی ، خط لب کشیده و داخل آ ن را پر نمایید .

رتوش لب باریک

از فون خیلی روشن برای متعادل کردن لب خیلی باریک استفاده نمایید . خارج از لب اصلی ، خط لب را کشیده و دور لب قسمتی که خط لب کشیدید ، با مداد سفید یا فون روشن ، روشنایی بدهید . این کار سبب برجسته شدن لب شده و از رژ لب براق و حجم دهنده نیز روی لب ها استفاده نمایید.

رتوش لب کلفت

با فون دو درجه تیره تر از زمینه لب را پوشانده و از داخل خط لب اصلی ، خط لب را کشیده سپس از رژ لب های مات کم رنگ استفاده کنید . کلفت بودن لب و داشتن قرمزی دور لب را نمی توان با فون از بین برد ، ابتدا کانسیلر سبز زده و قرمزی دور لب را از بین برده و سپس فون مناسب را روی لب زده و از خط لب و رژ لب مناسب استفاده کنید .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
نکات گریم و آرایش لب های برجسته

رتوش لب نامساوی

بعد از زدن فون زمینه روی لب های نا مساوی و فیکس کردن آن ، خط لب جدید را با مداد لب کشیده به صورتی که لب ها مساوی شوند ، سپس داخل لب را با رژ لب مناسب پر کنید . برای قسمت های برجسته از رژ لب های مات و از رژ لب های براق برای قسمت های تو رفته استفاده کنید .

 

رتوش لب پایین بزرگتر از لب بالا

فون زمینه را روی لب ها زده و با پودر فیکس کنید . خط لب پایین را داخل تر از خط لب اصلی کشیده و چنان چه لب بالا نرمال است ، روی خط اصلی لب خط بکشید . رژ لب مناسب رروی لب پایین بزنید تا کوچک تر به نظر برسد و مقداری برق لب روی لب بالا نیز بزنید.