متعادل سازی فرم های چانه

فرم چانه در چهره های مختلف و متعادل سازی آن

برای افرادی که دارای چانه ی بلند و پهن می باشند ، تیرگی را در قسمت زیر استخوان فک تا روی چانه حرکت دهید و به سمت داخل و بالا محو کنید .

همچنین برای از بین بردن فک و چانه ی تیز ، تیرگی را تا زیر استخوان فک بکشید و تا زیر استخوان چانه ادامه دهید و تا لبه پایین محو کنید . سپس روی استخوان چانه و فک روشنی داده و محو آن را به دو طرف انجام دهید.

نکته یک : افرادی که دارای فک چهارگوش و بزرگ هستند ، تیرگی را به شکل منحنی در قسمت زیر استخوان فک کشیده و محو آن را به طرف بالا انجام دهید .

نکته دو : برای افرادی با چانه ی بلند و تیز که دارای فک نرمال می باشند ، در قسمت زیر استخوان چانه به شکل نیم دایره تیرگی داده و محو آن را به سمت بالا انجام دهید.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آرایش و گریم چانه کشیده

فرم چانه در چهره های مختلف و متعادل سازی آن

  • چانه معمولی
  • چانه تیز
  • چانه بلند
  • چانه عقب رفته
  • چانه کوتاه
  • چانه جلو آمده
  • چانه صاف

چانه معمولی

افرادی که دارای چانه ی معمولی می باشند، قسمت سوم چهره با دو قسمت دیگر آن برابر است و می توان گفت شخص ، دارای چانه معمولی و ایده آل است . این فرم چانه نیازی به متعادل سازی نداشته و از فون  زمینه برای کل قسمت چانه به صورت یکنواخت استفاده می شود .

رتوش چانه بلند

اگر قسمت سوم چهره ی شخص بزرگ تر از دو قسمت دیگر چهره اش باشد ،شخص دارای چانه ی بلند و کشیده می باشد . برای این اشخاص از فون دو الی سه درجه تیره تر از فون زمینه استفاده نمایید و تیرگی را به حالت گرد روی چانه ایجاد کنید.همان طور که قبلا توضیح دادیم کنار تیری همیشه از روشنی استفاده کرده و محو نمایید.