متعادل سازی پیشانی

آموزش گریم

متعادل سازی پیشانی

آموزش گریم

متعادل سازی پیشانی

انواع فرم پیشانی

  • پیشانی معمولی
  • پیشانی کوتاه
  • پیشانی تنگ و باریک : (شقیقه تا شقیقه کوچک )
  • پیشانی باز
  • پیشانی فرو رفته و برجسته

متعادل سازی پیشانی

چهره ی نرمال و ایده آل شکلی شبیه به هرم دارد . به بیان دیگر پیشانی برجسته  بینی و چانه نیز برجسته می باشد .

پیشانی معمولی

اندازه ی پیشانی معمولی و ایده آل حدودا یک سوم طول چهره را در بر می گیرد . این فرم پیشانی نه خیلی برجسته و نه خیلی فرو رفته می باشد و به صورت معمولی و ایده آل دیده می شود . برای عمل سایه روشن همیشه بعد از فون زمینه اقدام کنید . همچنین برای تکنیک سایه روشن در پیشانی نیز ابتدا فون زمینه را روی پیشانی بزنید و بعد از آن در صورت نیاز تیرگی و روشنی را به ترتیب زده و محو نمایید تا طبیعی جلوه کند.

انواع رتوش پیشانی

پیشانی تنگ و باریک : (شقیقه تا شقیقه کوچک )

برای متعادل سازی این پیشانی بعد از زدن فون زمینه روی کل پیشانی برای دو طرف پیشانی به شکل نیم دایره از روشنی استفاده کنید . و به طرف بیرون محو نمایید تا در فون زمینه ادغام شود . در صورتی که ناحیه بالای ابروی مشتری برجستگی داشت در قسمت بالای ابرو تیرگی بزنید سپس به طرف ناحیه روشنی محو نمایید .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آرایش و گریم پیشانی بلند

پیشانی باز : ( شقیقه تا شقیقه بازتر از حالت عادی )

ابتدا فون زمینه بزنید . سپس برای دو طرف پیشانی در قسمت شقیقه ها از تیرگی استفاده کنید . تیرگی ها را به سمت پیشانی ( به داخل ) محو نمایید و از روشنایی در کنار تیرگی استفاده کنید و در فون زمینه محو نمایید . شایان ذکر است برای صورت های بزرگ تیرگی هایی که روی پیشانی ایجاد می کنیم به حالت عمود و زاویه دار یا به عبارتی مکعب مستطیل و برای صورت های کوچک تیرگی ها نیم دایره یا به شکل حرف سی انگلیسی زده می شود.

پیشانی فرو رفته و برجسته

بعد از استفاده از فون زمینه در پیشانی هایی که حالت فرو رفتگی و برجستگی دارند . قسمت های برجستگی را تیرگی داده و قسمت های فرو رفته را روشنی می دهیم و به حالت ضربه ای در فون زمینه محو می نماییم.