متعادل سازی چانه

رتوش فرم های مختلف فک و چانه و متعادل سازی

رتوش چانه کوتاه ( تو رفته )

اگر قسمت دوم چهره ی شخص کوچکتر از دو قسمت دیگر چهره اش باشد ، شخص دارای چانه کوتاه است. حال برای متعادل سازی آن باید برای چانه از فون سه درجه روشن تر استفاده کنید و آن را در فون زمینه محو نمایید . در صورت بیش از اندازه کوتاه بودن چانه ، از ناحیه لب پایینی روشنی دهید و آ ن را به سمت پایین محو کنید .

رتوش چانه تیز

متعادل سازی چانه ی تیز همانند چانه ی بلند انجام می شود . در ناحیه ی تیزی چانه ( سه گوش ) تیرگی را به فرم گرد ایجاد کرده و برای دو طرف چانه از روشنی استفاده کرده و محو نمایید .

روتوش چانه ی عقب رفته

برای متعادل سازی این فرم چانه ها، از فون دو درجه روشن تر از فون زمینه استفاده نمایید . و نیز می توانید از قانون ( کره ) استفاده کرد. اگر قسمت هایی از چانه دارای برجستگی غیر عادی بود ، برای متعادل کردن آن روی برجستگی از فون تیره تر استفاده نمایید.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
متعادل سازی چهره

رتوش چانه جلو آمده

برای متعادل سازی این فرم چانه ابتدا از فون زمینه برای کل چانه استفاده کنید. سپس فون دو درجه تیره تر را ، روی قسمت های بر آمده زده و به سمت گردن محو نمایید .

چانه صاف

برای این فرم چانه ، در قسمت زیر لب از سایه تیره و در قسمت روی چانه ، از سایه ی روشن استفاده کنید.