کنترل عمق میدان

آموزش عکاسی

کنترل عمق میدان

آموزش عکاسی

کنترل عمق میدان

راه دیگری برای کنترل عمق میدان

ساده ترین راه کنترل عمق میدان ، تغییر دیافراگم است. دو راه دیگر کنترل عمق میدان عبارتند از ، تغییر فاصله و و تغییر فاصله ی کانونی .برای کاهش بیشتر عمق میدان و محو کردن بیشتر پس زمینه ، به سوژه نزدیک تر شوید و تا جایی که می توانید به جلو زوم کنید . برای افزایش عمق میدان و واضح کردن پس زمینه ، از سوژه دورتر شوید و تا جایی که می توانید به عقب زوم کنید.

روی هم اندازی فوکوس

گاهی حتی انتخاب بالاترین عدد دیافراگم ممکن هم عمق میدان مورد نیازتان را به شما نمی دهد، به خصوص اگر بخواهید عکس را طوری ترکیب بندی کنید که سوژه ، زاویه ی جالبی با دوربین داشته باشد. یک راه غلبه بر این محدودیت ، روی هم اندازی فوکوس است ، تکنیکی که چندین عکس را که با نقاط فوکوس متفاوت گرفته شده اند با هم ترکیب می کند.

ابتدا عکس های روی هم اندازی تان را با پیروی از مراحل زیر بگیرید:

دوربین تان را روی سه پایه بگذارید. دوربین را روی حالت الویت دیافراگم قرار دهید و دیافراگمی متوسط ۸ یا ۱۱ انتخاب کنید.

روی جلوی سوژه فوکوس کنید.

سرعت شاتری را که دوربین انتخاب می کند به خاطر بسپارید و اولین عکس تان را بگیرید.

دوربین را روی حالت دستی بگذارید و دیافراگم و سرعت شاتر عکس اول را انتخاب کنید.

روی اندکی عقب تر از جلوی سوژه فوکوس کنید تا عمق میدان این عکس با عمق میدان عکس اول هم پوشانی داشته باشد.

مرحله ی قبلی را آنقدر تکرار کنید تا عکس هایی به دست بیاورید که تمام سوژه را در عمق میدان شان پوشش دهند.

بعد از گرفتن عکس ها آن ها در فوتوشاپ با هم ترکیب  کنید: ابتدا مجموعه ی عکس ها را وارد کنید و هر عکس را به مثابه یک لایه اضافه کنید. لایه ها را از جلو به عقب منظم کنید. سپس لایه ها را انتخاب وAuto-align کنید در پایان با استفاده از گزینه ی.Stack imageلایه ها را

کنیدAuto-blend

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش فوکوس در عکاسی