گریم بینی

آموزش گریم

گریم و رتوش بینی

آموزش گریم

گریم و رتوش بینی

رتوش بینی
بینی کوتاه معمولا در چهره ای است که قسمت شماره ۲ آن کمتر از قسمت ۱ و ۳ باشد، یعنی ناحیه ی وسط کمتر دیده میشود. در این صورت، از سر ابرو ۲ خط موازی با فون تیره تا نوک بینی کشیده و به سمت بیرون محو نمایید. بین دو خط موازی را روشنایی داده و این روشنی را تا سر ابرو ادامه دهید.

رتوش بینی قوزدار
متعادل سازی بینی قوزدار با فون ۲ درجه روشن تر از زمینه بالا و پایین قوز را روشنی زده و نوک بینی را اگر کشیدگی داشت، تیرگی می دهیم.

رتوش بینی منحرف و کج
برای تعادل بخشیدن به بینی منحرف و کج، بعد از زدن فون زمینه برجستگی عیر طبیعی را فون تیره زدخ و فرو رفتگی  غیر طبیعی را روشنایی می دهیم تا بینی به تعادل رسیده و در فون زمینه محو شود . برای متعادل کردن بینی کج و انحراف دار هر قیمت را به صورت مجزا در نظر می گیریم.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آسان آرایش و گریم بینی پهن و گوشتی

رتوش بینی خیلی باریک
برای تعادل بخشیدن به بینی خیلی باریک، با فون ۲ درجه روشن تر از فون زمینه تمام سطح بینی را روشنی زده و در فون زمینه محو کنید.

رتوش بینی های صاف
فون ۲ درحه روشن تر از زمینه را قسمت جلوی بینی زده و روی سطح بینی را فون تیره بزنید.

رتوش بینی مستقیم
از فون ۲ درجه تیره تر از زمینه روی برامدگی بینی بزنید تا بینی مستقیم متعادل سازی شود.

پره بینی بزرگ
برای کوچک کردن پره ی بزرگ بینی، بعد از زدن فون زمینه با فون ۲ درجه روشن تر از زمیته، پشت پره ها را روشن کنید.پره بینی کوچک
برای بزرگ و واضح نمودن پره بینی پس از زدن فون زمینه تیرگی را پشت پره بینی بکشید و انرا به بیرون محو کنید، سپس روشنی را تماما روی پره بینی بکشید. یا اینکه بالای پره بینی شبیه به مد تیرگی را کشیده و محو کنید.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش مراحل گریم و آرایش بینی