طراحی-فیگور

طراحی فیگور در طراحی لباس

طراحی فیگور
برای رسم طراحی فیگور میتوانید ده خط افقی به یک اندازه مساوی ترسیم کنید. آموزش نکات کلیدی رسم فیگور برای طراحی لباس  سخت نیست . برای شروع طراحی لباس باید…