دانشپذیر گرامی

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.لطفا جهت ادامه روند صدور مدرک اطلاعات زیر را از طریق واتس آپ ، تلگرام یا تلفن های زیر در ساعات اداری برای همکاران بخش پذیرش ارسال نمایید.

روند صدور مدرک پس از ارسال اطلاعات ذیل حداکثر تا یک ماه می باشد.

لطفا اطلاعات زیر را با دقت ارسال نمایید:

(این اطلاعات عینا در مدرک شما ثبت خواهد شد،مسئولیت ورود املاء صحیح اطلاعات به عهده حضرت عالی می باشد)

نام گواهینامه مورد درخواست

نام و نام خانوادگی به زبان فارسی و زبان انگلیسی

کد ملی

شماره شناسنامه

عکس کارت ملی

عکس پاسپورت (در صورت وجود)