بررسی گواهینامه و نمرات پایانی

دانشپذیر گرامی امیدواریم در این مدت توانسته باشیم گامی مثبت در جهت تحقق آرزوی های شما برداشته باشیم.

پشتیبانی ما از اهداف و برنامه های شما با تمام توان در آینده ادامه داشته و شما را عضوی از خانواده بزرگ مرکز آموزش خانه صنعت و معدن می دانیم.

در صورت دریافت مدرک کد گواهینامه را وارد کنید و از اعتبار و نمرات پایانی خود  آگاهی پیدا کنید.

جستجو:

نوشته‌های تازه